Tutkijat: Suomi voi toimia täysin uusiutuvalla energialla

Sami Uskela (CC BY-NC 2.0)

Tutkijat: Suomi voi toimia täysin uusiutuvalla energialla

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) johtaman tutkimuksen mukaan kaikki Suomessa tarvittava energia voidaan tuottaa uusiutuvalla energialla, kuten tuulivoimalla, auringolla ja bioenergialla.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) johtaman tutkimuksen mukaan kaikki Suomessa tarvittava energia voidaan tuottaa uusiutuvalla energialla, kuten tuulivoimalla, auringolla ja bioenergialla. Seuraavien 35 vuoden aikana öljystä, hiilestä, maakaasusta, turpeesta ja ydinvoimasta voidaan luopua täysin – jos vain halutaan. LUT:n tutkimus on osa Tekesin rahoittamaa Neo-Carbon Energy-hanketta, joka on Suomen laajin uusiutuvaa energiaa käsittelevä tutkimus. Mukana oli yli 20 tutkijan ryhmä LUT:stä, VTT:stä ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Kokonaan uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä olisi paitsi mahdollinen myös täysin kilpailukykyinen muiden vaihtoehtojen kanssa. Kustannukset olisivat yhtä suuret tai jopa hieman edullisemmat kuin ydinvoimaa sisältävässä energiajärjestelmässä. Tutkimus kuvaa ensimmäistä kertaa, millainen voisi olla täysin uusiutuvalla energialla toimiva Suomi. Aiemmin tätä mahdollisuutta ei ole kunnolla edes selvitetty!

Saasteeton energiajärjestelmä on ketterämpi ja hajautetumpi

Energia-ala on maailmanlaajuisesti suuren murroksen edessä. Olemme tottuneet siihen, että energiaa tuotetaan keskitetysti isoissa voimaloissa ja syötetään sähkö- ja kaukolämpöverkkoja pitkin käyttäjille. Liikenteen öljy pumpataan ja kuljetetaan kuluttajille energiajättien toimesta. Uusi järjestelmä olisi hyvin toisenlainen. LUT:n skenaarioiden valossa se voisi Suomessa näyttää esimerkiksi tältä:

Tuulivoima ja aurinkoenergia kasvavat sähköntuotannon selkärangaksi. Vuonna 2050 Suomen tuulivoimalat ja aurinkopaneelit voisivat tuottaa enemmän sähköä kuin kaikki Suomen nykyiset sähköntuotantolaitokset yhteensä. Biomassan energiakäyttö lisääntyisi nykyisestä.

Sähkö pyörittää myös liikennettä. Sähköntuotanto kaksinkertaistuisi nykyisestä, koska ilmaista ja päästötöntä tuuli- ja aurinkoenergiaa valjastettaisiin näin myös lämmön ja liikenteen tarpeisiin.  Suomen teillä voisi kulkea kolme miljoonaa sähköautoa vuonna 2050.

Sähkön varastointi  ja kulutuksen tasapainottaminen älykkäiden järjestelmien avulla mahdollistaisivat sen, että tuotantotehoiltaan vaihtelevien tuuli- ja aurinkovoiman osuus voidaan nostaa suureksi. Akut – myös sähköautojen – toimivat lyhytaikaisina varastoina. Pidempiaikaista varastointia varten energiaa muunnettaisiin esimerkiksi synteettiseksi metaaniksi, mistä se saataisiin nopeasti käyttöön kaasuvoimaloissa joko sähkönä tai lämpönä.


Energiankäyttäjistä tulee energiantuottajia.
Tulevaisuuden modernissa energiajärjestelmässä energian tuotanto ja jakelu ei ole enää pelkästään isojen energiayhtiöiden kontolla, vaan kotitaloudet, maatilat ja yritykset voivat tuottaa energiaa itse omiin ja muidenkin tarpeisiin asti. Niillä on merkittävä rooli myös kulutuksen ja tuotannon tasapainotuksessa muun muassa sähköautojen akkujen myötä.

Saasteeton energiajärjestelmä saadaan, jos vain halutaan

Suomen tuore ilmastolaki velvoittaa nykyisen ja tulevat hallitukset tekemään päätöksiä, joilla maamme koko energiajärjestelmä, liikenne mukaan lukien, saadaan lähes päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä. LUT:n tutkimus osoittaa, että tämä on täysin mahdollista. Tarvitaan vain johdonmukaista päätöksentekoa. Tutkimuksen olennaiset viestit päättäjille voisikin tiivistää seuraavasti:

Suomi voi saada lähes saasteettoman energiajärjestelmän, jos sitä kehitetään monimuotoisesti uusiutuvan energian ehdoilla. LUT:n tutkimus arvioi rinnakkain useita erilaisia päästöttömiä energiajärjestelmiä. Uusiutuva energia ja älykkäät energiajärjestelmät nousivat keskeiseen rooliin kaikissa vaihtoehdoissa – myös niissä, joissa joissa ydinvoima pidetään mukana.

Täysin uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä on otettava vakavasti mukaan energiapoliittiseen tarkasteluun. Energiainvestoinnit ovat pitkäikäisiä ja kokonaisten järjestelmien muuttaminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä suunnittelua. Jos 100 % uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä halutaan saavuttaa vuoteen 2050 tai edes 2070 mennessä, on sen mahdollistavia päätöksiä alettava tehdä jo tänään. Pitkän aikavälin energia- ja ilmastopoliittinen tiekartta tarvitseekin päivityksen, jossa tämä vaihtoehto arvioidaan muiden rinnalla. Kesäkuussa voimaan tulleen ilmastolain mukainen pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on luonteva reitti tiekartan päivittämiseen.

Energia- ja ilmastopolitiikka hyötyisi lisääntyneestä avoimuudesta, jossa erilaisten laskelmien taustalla vaikuttavat oletukset avataan julkiseen keskusteluun. Tällöin niitä voidaan arvioida monipuolisesti ja kehittää paremmiksi. LUT:n tutkimuksen lähtöoletukset on avattu. Tästä saadaan mallia energia- ja ilmastopolitiikan valmisteluun.

Uusiutuva järjestelmä on taloudellisesti mielekäs

Siirtymä uuteen järjestelmään tarkoittaisi noin viiden miljardin euron vuosittaisia investointeja mm. aurinkoenergiaan, tuulivoimaloihin, älykkääseen sähköverkkoon, sähköautojen määrän lisäämiseen ja sähkön varastoinnin kehittämiseen. Business as usual -skenaariossa puolestaan korjaus- ja polttoainekustannukset ovat korkeat ja päästöoikeuksien hinta todennäköisesti kasvussa. Valmistuttuaan uusiutuvaan perustuva järjestelmä on vaihtoehtoja halvempi käyttää. Samalla Suomesta tulisi täysin energiaomavarainen.

Tutkimus osoittaa senkin, ettei hiilen talteenoton ja varastoinnin perään tarvitse haikailla. Aikaisemmat Suomessa tehdyt vähäpäästöiset energiaskenaariot ovat laskeneet sen varaan, että fossiilienergian käyttöä jatketaan ja päästöt neutraloidaan ottamalla hiilidioksidi talteen. Tämä teknologia ei kuitenkaan ole lyönyt itseään läpi suurista odotuksista huolimatta.

Löysitkö skenaariosta vikaa? Skenaario on aina skenaario, eli vain yksi mahdollinen tulevaisuus. Luonnollisesti Suomella olisi myös muunlaisia mahdollisuuksia siirtyä täysin uusiutuvaan energiaan. Tutkimuksessa ei esimerkiksi tarkasteltu vaihtoehtoa, jossa energian kokonaiskulutusta vähennettäisiin radikaalisti. Olennaista onkin, että keskustelu ilmastolain asettaman päästövähennysvelvoitteen käytännön toteutuksesta on nyt kunnolla avattu. Jokainen, jolla on esittää LUT:n tutkimusryhmää parempia skenaarioita, esittäkööt omat parhaat ideansa ja parannusehdotuksensa.


LUT:n tutkijoiden mukaan seuraava askel on tunnistaa toteuttamiskelpoisia polkuja nykytilanteesta tulevaisuuden skenaarioihin.Vaadi energiaremonttia Suomeen

Haluan energiaremontin!
 Kyllä Ei

HALUAN SUOMEEN ENERGIAREMONTIN

5795
Haluaa energiaremontin

Sähköpostiosoitteiden käyttö