Kunnat

Miksi kunnan kannattaa tehdä energiaremontti

Energiaremontti on kunnalle vetovoimaa ja elinvoimaa. Kunta tarvitsee energiaratkaisun, joka pystyy joustavasti ja luotettavasti vastaamaan kulutukseen, luomaan kestävää taloutta vahingoittamatta ympäristöä. Uusiutuva energia kunnissa kehittää paikallista osaamista ja luo uusia työpaikkoja.

Kunnat ovat avainasemassa energiaremontin käynnistäjinä. Onnistuessaan ne houkuttavat mukaan valtiollisia hankkeita sekä kunnassa toimivia yrityksiä, asunto-osakeyhtiötä ja talouksia.

Visit Finland (CC BY-NC 2.0) (1)
Julie Falk (CC BY-NC 2.0)

Miksi Energiaremontti-kampanja haastaa kunnat nyt

Luodaan aalto menestystarinoita, jotka saattavat meidät hyvän energian aikakaudelle. Käynnistetään investointeja ja rakennetaan tulevaisuus. Edelläkävijät näyttävät suuntaa muille ja hyötyvät samalla muutoksesta eniten. Energiakatselmukset tarjoavat kunnanvaltuutetuille ja kunnallisvaaliehdokkaille faktatietoa päätöksenteon tueksi ja havainnollistavat energiaremontin hyödyt. Tärkeätä on saada vauhtia muutokseen.

Miten Energiaremontti vaikuttaa kunnissa

Onnistuakseen kunnat tarvitsevat selkeän tavoitteen ja tiekartan, joiden avulla tahto puetaan käytännön toimiksi. Energiaremontti tarjoaa kunnille yhteisen tavoitteen ja siihen tarvittavat raamit, joiden avulla kunta pystyy käynnistämään muutoksen kohti 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Vaikutamme kunnissa kahdesta toisiaan tukevasta suunnasta – kunnanvaltuutettujen koalitio ja vapaaehtoisten kuntaryhmä

  1. Perustamme kuntaan Energiaremontin vapaaehtoisten paikallisryhmän
  2. Kunnanvaltuustoon perustetaan energiaremonttiryhmä

Inspiraatio kunnanvaltuutetturyhmiä varten on saatu Energiaremontin eduskuntaryhmästä, johon on liittynyt lähes 50 kansanedustajaa kaikista puolueista.

Puoluerajat ylittävä energiaremonttiryhmä ajaa muutosta yhdessä. Energiaremonttiryhmät tekevät kunnissa yhteisiä valtuustoaloitteita ja edistävät energiaremonttia omissa puolueissaan.

Visit Finland (CC BY-NC 2.0) 2
ER_kunta

Mikä on kunnan energiaremontti

Tavoitteeksi asetettu 100 % uusiutuvan energian käyttö tarkoittaa, että kunnan täytyy luotettavasti kategorioittain osoittaa tuottavansa kunnan sisällä tai tuovansa kuntaan kokonaiskulutustaan vastaavan määrän uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua energiaa. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä, kunnassa tuotetun ja kuntaan tuodun uusiutuvan energian määrä on yhteen laskettuna yhtä suuri kuin kunnan kuluttama energia. Tämä tavoite pätee sähkön, lämmön ja kylmän kulutukselle. Kunnan energiatase on esitetty alla olevassa kuvassa, missä kunnan maantieteellinen raja toimii myös energiataseen rajana.

Tavoite voidaan esittää myös yksinkertaisena kaavana. Esimerkiksi sähkön osalta tavoitteena on tilanne missä: [Kunnan sähkönkulutus] = [Kunnan tuottama uusiutuva sähkö] + [Kunnan tuoma uusiutuva sähkö] – [Kunnan viemä uusiutuva sähkö]

Miten kunta pääsee 100 % uusiutuvaksi

100 % uusiutuva kunta -tavoitteeseen sitoutuvat kunnat päättävät siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 2030 mennessä. Tätä kunnianhimoista tavoitetta varten kunnille on luotu kolmiportainen malli. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kunnan energiataseen tila ja tavoitteeseen tähtäävät teknillis-taloudelliset potentiaalit. Toisessa vaiheessa kunta määrittelee toimenpiteet omassa hallinnassaan olevien kohteiden energiankulutuksen muuttamiseksi 100 % uusiutuvaksi. Kolmannessa vaiheessa kunta määrittelee millä toimenpiteillä koko kunnan energiatase saadaan muutettua 100 % uusiutuvaksi.

HappyTellus (CC BY-NC-ND 2.0)
DSC_0001

Kansainväliset esimerkit

Kunnille asetettu tavoite on hyvin kunnianhimoinen, mutta ei kuitenkaan ennennäkemätön. Euroopassa ja muualla useat kaupungit ovat sitoutuneet vastaavanlaisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa Malmön kaupunki on sitoutunut käyttämään 100% uusiutuvaa sähköä jo vuoteen 2020 mennessä. Vielä pidemmälle on päässyt Jämtlandin kunta, joka jo nyt saa 100 % sähköstä ja 90 % lämmöstä uusiutuvista lähteistä. Kunnan tavoitteena on päästä myös lämmönkulutuksessa 100 % lähivuosina. Saksassa yli 220 tuhannen asukkaan Freiburgin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla 100% uusiutuva ennen vuotta 2035. Vertailun vuoksi Turun ja Tampereen väestömäärät ovat vastaavasti 186 ja 225 tuhatta.

Haastavuudesta huolimatta tavoitteeseen sitoutuvan kunnan on siis mahdollista liittyä ensimmäisten joukossa vahvoihin edelläkävijöihin, jotka hyötyvät eniten tästä globaalista muutoksesta kohti kestävämpää yhteiskuntaa.