Kohti 100 % uusiutuvaa kuntaa

Ensimmäinen askel – Energiakatselmus

Kunnat lähtevät tavoittelemaan 100 % uusiutuvaa energiaa hyvin erilaisista lähtökohdista. Ensimmäisenä askeleena kunnan on tärkeää luotettavasti ja läpinäkyvästi selvittää energiataseensa nykytila ja mahdolliset uusiutuvan energian potentiaalit. Tämä tehtävä onnistuu parhaiten suorittamalla kunnassa energiakatselmus.

Energiakatselmustoiminnan seurannasta ja kehityksestä muiden sidosryhmien kanssa vastaa Suomessa Motiva. Motivan uusiutuvan energian kuntakatselmus on hyvä esimerkki konseptista, jonka avulla kunta voi selvittää energiataseensa lähtötilan. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksia oli vuoden 2016 alkuun mennessä tehty jo yli 60 ja niissä löydettyjä potentiaaleja ja ehdotuksia yli 260.

Toimenpiteiden takaisinmaksuaika on ollut keskimäärin 7 vuotta – energiatehokkuushankkeissa takaisinmaksuaika on voinut olla vielä huomattavasti lyhyempi. Katselmusten luotettavuutta lisää tekijälle asetettu pätevyysvaatimus ja tulosten koottu seuranta. Katselmuksen keskimääräinen hinta on ollut noin 12 000 euroa. Uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat myös työ- ja elinkeinoministeriön tukemiin energiakatselmuksiin, joihin voidaan myöntää 60 prosentin tuki, jolloin kunnan kantama taloudellinen taakka pienenee huomattavasti.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksissa projektia voidaan tapauskohtaisesti painottaa. 100 % uusiutuvaan energiaan tähtäävän kunnan kannattaakin jo suunnitteluvaiheessa miettiä minkälainen katselmus toisi mahdollisimman konkreettisia ehdotuksia kunnan tavoitteen tueksi. Esimerkkejä painopisteistä ovat: kunnan energiatase sektoreittain, hajautetun uusiutuvan energian tuotantopotentiaali eri teknologioilla, energiatehokkuuspotentiaalit, mahdollisuus siirtyä uusiutuvaan kaukolämpöön sekä polttamalla tuotettua energiaa korvaavien teknologioiden (kuten lämpöpumppujen) potentiaalit.

Katselmuksen rajana toimii oletusarvoisesti kunnan raja. Selvityksen toimenpide-ehdotuksissa olisi kuitenkin usein hyödyllistä tehdä jako kunnan hallinnassa olevien kohteiden ja muiden kunnassa sijaitsevien kohteiden välille. Mikäli on odotettavissa, että kunta keskittyy ensin omien kohteiden energiankulutukseen niin tämä kannattaa myös huomioida selvityksen painotuksessa. Tämä myös tapauksissa, joissa selvitys keskittyy vain osaan kunnan energiataseesta. Kunnan kannattaa myös edellyttää, että energiakatselmuksen data ja tulokset julkaistaan. Siten kiinnostuneille kuntalaisille tarjoutuu mahdollisuus perehtyä tarkemmin selvityksen sisältöön.

Peter Thoeny - Quality HDR Photography (CC BY-NC-SA 2.0)
George Chelebiev (CC BY-NC-ND 2.0)
Venkatram Harish Belvadi (CC BY-NC-SA 2.0)
Centre for Alternative Technology www.cat.org.uk (CC BY 2.0)
Visit Finland (CC BY-NC 2.0) 2

Toinen askel – Kunnan oman päätöksenteon piiriin kuuluva energia

Kunnan päätöksenteon piirissä olevien kohteiden energiankulutus on usein vain pieni osa koko kunnan energiataseesta. Nämä kohteet ovat kuitenkin erinomaisia potentiaalisia esimerkkejä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointien toimivuudesta ja kannattavuudesta. Kunta voi omissa kohteissaan osoittaa, miten uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden projekteja on mahdollista toteuttaa, jotta myöhemmässä vaiheessa kunnan muilla toimijoilla ja asukkailla on referensseja, joihin nojata omia päätöksiään tehdessä.

Usein suurin tällainen potentiaali löytyy kunnan hallinnoimasta kiinteistömassasta. Julkishallinnolliset ja muut kunnan päätösvallan alaisuudessa olevat kiinteistöt muodostavat kattavan pohjan, jolle voi rakentaa erilaisia energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian demonstraatiohankkeita. Lisäksi usein kunnan kiinteistöjen hallintaa ja talotekniikkaa säätämällä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ilman mittavia investointeja.

Kiinteistömassan lisäksi kunta voi kannustaa kaukolämmön tuotantoa käyttämään uusiutuvia energialähteitä tai siirtymään kiinteistöissä maalämpöön. Mikäli kunta järjestää oman julkisen liikenteensä niin kunta voi sitoutua uusiutuviin polttoaineisiin tai sähköajoneuvoihin. Sama pätee myös kunnan omistamiin muihin liikennevälineisiin. Lisäksi energiakatselmuksessa on hyvä selvittää miten kunnan muu infrastruktuuri, kuten esimerkiksi katuvalaistus, voidaan muuttaa käyttämään uusiutuvaa energiaa.

Kolmas askel – Koko kunnan energiankulutus

Lähtökohtaisesti kunnan on mahdotonta määrätä kuntalaisia ja kunnan muita toimijoita siirtymään kokonaan uusiutuvaan energiaan. Siitä syystä kunnan pitää tavoitteeseen päästäkseen kannustaa ja motivoida kunnassa toimivia ihmisiä päättämään itse uusiutuvaan energiaan siirtymisestä. Kannustaminen ja motivointi kohdistuu kuntalaisten sähkön ja lämmön tuotantoon ja kulutukseen, kuntalaisten käyttämiin liikennevälineisiin ja niiden energianlähteisiin sekä kaikkeen muuhun kunnan alueella tapahtuvaan energiankulutukseen.

Tavoitteen laajuuden takia koko kunnan energiataseen muuttamiseen uusiutuviin energianlähteisiin on asetettu aikaraja vuoteen 2030. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteikö kunta voisi jo nyt ryhtyä toimiin tavoitteen saavuttamiseksi. Edellä kuvatut kunnan omiin kohteisiin kohdistetut uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investoinnit ovat hyvä keino osoittaa kuntalaisille, että kunta tosissaan aikoo sitoutua 100% uusiutuvan energian tavoitteisiin. Lisäksi kunta voi tarjota tukea ja konkreettista apua projektien suunnitteluun ja toteutukseen.

Monen ihmisen tai toimijan kohdalla on ensisijaisen tärkeää osoittaa, että jokin ratkaisu on toimiva ja kannattava jossakin toisessa vertailukelpoisessa kohteessa. Tästä syystä kunnan on aktiivisesti julkaistava tietoa projekteistaan ja viestittävä voimakkaasti tavoitteistaan. Kunta voi myös analysoida lupakäytäntöjään ja pyrkiä poistamaan epäjohdonmukaisuuksia tai muita pullonkauloja, jotka saattavat hankaloittaa projektien läpivientiä. Tärkeää on osoittaa päätöksenteossa ja käytännössä, että kunta kannustaa ihmisiä viemään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden projekteja eteenpäin ja että tällainen toiminta on kunnan alueella toivottua ja kannattavaa.

Moyan Brenn (CC BY 2.0) 2
Kelsey NC-ND 2.0
 Kyllä Ei

HALUAN SUOMEEN ENERGIAREMONTIN

5795
Haluaa energiaremontin

Sähköpostiosoitteiden käyttö